Vedtægter for Møn Krolfklub

Møn Krolfklub stiftet den 11. december 2014

Bestyrelsen Møn Krolfklub 2020

Formand: Lone Zacho Hansen

Næstformand: Ove Danielsen

Kasserer: Claire Frances

Sekretær: Gitte Nøhr Andersen

Bestyrelsesmedlem: Annette Jørgensen

Suppleant: Bente Hansen

Revisor: Grete Nøhr Hansen

Revisor suppleant: Else Olsen

Klubben har spilletid mandag og torsdag kl. 10.00

Kontingent pr. år kr. 525,-

Alle der har lyst til at være medlem kan komme og prøve 3 gange gratis før de skal melde sig ind og kan låne udstyr de 3 gange.

 

Vedtægter

§ 1
Navn
Foreningens navn er Møn Krolfklub.
Foreningen er stiftet den 11. december 2014 .
Foreningen er tilsluttet Dansk Krolf Union og er underlagt dennes love og bestemmelser.

§ 2
Hjemsted
Foreningen har hjemsted på Møn i Vordingborg kommune.

§ 3
Formål
Foreningens formål er:
at dyrke krolf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.
at udbrede kendskabet til denne sport.

§ 4
Medlemskab
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver krolfinteresseret person. Hvis man er medlem af mere end en Krolfklub skal man vælge en hjemmeklub. Nye potentielle medlemmer kan prøve at være med 3. gange gratis før de skal melde sig ind i klubben

§ 5
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet består af en spilleret til Møn Golf Center samt et klubbeløb til Møn Krolfklub. Spilleretten fastsættes af Møn Golf Center, som også opkræver kontingentet årligt i den første uge af marts.

§ 6
Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Herudover har medlemmet krav på, at eksklusionen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at dette sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter.

§ 7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned, første gang i 2016.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. email eller pr. brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen således, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse og suppleanter.
8) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

§ 9
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret majoritet, jvf. § 15 og § 16.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jvf. § 7.
Valg og afstemninger foretages skriftligt, såfremt blot et medlem kræver dette.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens indkaldelse. For indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11
Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt yderligere 1medlem og vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer.

§ 12
Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær etc.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, ved almindelig stemmeflertal og formanden er tilstede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 13
Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret.
Bestyrelsen skal i god tid inden generalforsamlingens afholdelse afgive driftsregnskab for det foregående år samt status pr. 31. december til bilagskontrollanten, første gang pr. 31.12.2015.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

§ 14
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en bilagskontrollant og en suppleant.
Bilagskontrollanten skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for opløsningen. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.
Ved foreningens opløsning uddeles foreningens formue og løsøre til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

Referat af stiftende generalforsamling den 11. december 2014.

18 fremmødte

1. Valg af ordstyrer blev Gitte Nøhr Andersen

2. Valg af referent blev Claire Frances

3. Registrering af fremmødte: Indmeldelsesblanketter blev fremlagt og 16 blev udfyldt.

4. Gennemgang af vedtægter, som blev ændret og tilpasset i
Punkt 2 og punkt 4.

5. Vedtægterne godkendt med de 2 ændringer.

6. Fastsættelse af kontingentet. Spilleretten til Møn Golf Center er
kr. 400 og klubbidraget er kr. 50,-. Det samlede kontingent
pr. medlem pr. år bliver kr. 450,-.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lone Zacho Hansen
(formand) og Claire Frances og Gitte Nøhr Andersen, så bestyrelsen er på i alt 3 medlemmer.

8. Suppleant blev Edith Andersen

9. Revisor blev Grete Nøhr Hansen og revisorsuppleant blev
Kisten Dahl.

10. De fremmødte fik indmeldelsesblanketter med til dem, som ikke kunne deltage denne dag, men ønsker medlemskab.

 

 

Spilleregler

Udviklet af: | Cookie- og Privatlivspolitik